منابع رشته قرائت تحقیق به صورت تقلیدی  <img src="/images/audio_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۳۴
در محضر قرآن «9»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۵۶
در محضر قرآن «8»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۵۵
در محضر قرآن «7»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۵۴
در محضر قرآن «6»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۵۳
در محضر قرآن «5»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۵۲
در محضر قرآن «4»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰
در محضر قرآن «3»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰
در محضر قرآن «2»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۳۹
در محضر قرآن «1»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۵۲
 
پربيننده ترين