امور فرهنگی قوه قضاییه 1 اسفند 1395 ساعت 17:26 http://www.farhangionline.ir/gallery/2543/2/دیدار-کارآموزان-دوره-آموزشی-تربیت-مربی-اخلاق-سازمانی-سراسر-کشور-رئیس-قوه-قضائیه -------------------------------------------------- عنوان : دیدار کارآموزان دوره آموزشی تربیت مربی اخلاق سازمانی سراسر کشور با رئیس قوه قضائیه -------------------------------------------------- متن :