معاونت فرهنگی قوه قضاییه 29 آبان 1398 ساعت 14:16 http://www.farhangionline.ir/article/5176/سرقت-یا-مفقودی-چک-صادر-کننده-دارنده-چگونه-باید-پیگیری-کند -------------------------------------------------- عنوان : پس از سرقت یا مفقودی چک، صادر کننده یا دارنده آن چگونه باید پیگیری کند؟ -------------------------------------------------- چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقش بسیار مهمی در روابط اقتصادی اشخاص جامعه ایفا می کند که در صورت آشنایی با مقررات مربوط به آن با آسودگی می توان در کلیه معاملات از آن استفاده کرد. متن : به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، ذینفع اعم از صادر کننده چک یا دارنده آن می تواند طبق نمونه ذیل به بانک دستور عدم پرداخت بدهد و در این دستور باید صریحاً عنوان کند که علت عدم پرداخت از سوی بانک چیست. ریاست محترم بانک ملی ... شعبه ... با سلام؛ اینجانب ... فرزند ... صاحب حساب جاری/ دارنده چک شماره ... بدین وسیله اعلام میدارد که چک/ دسته چک شماره ... تاریخ ... در ... مفقود، سرقت ... شده است و در اجرای ماده 14 قانون صدور چک تقاضای عدم پرداخت آن را دارم. امضاء هم چنین دستور دهنده عدم پرداخت به بانک باید پس از اعلام عدم پرداخت به بانک، شکایت کتبی خود را تحویل دادسرایی که چک در حوزه آن سرقت شده یا مفقود شده و ... تقدیم نماید و سپس حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت اش راکه از دادسرایی که دریافت کرده به بانک ارایه کند والا بانک پس از یک هفته وجه چک را با درخواست دارنده چک به او پرداخت می کند. بدیهی است اگر خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستور دهنده به بانک علاوه بر مجازات باید کلیه خسارات وارده به دارنده چک را نیز بپردازد. نمونه شکایت به دادسرا ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ......... با سلام اینجانب .... فرزند ... مقیم ... یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ... به مبلغ ... ریال در تاریخ ... مفقود کرده ام/ از بنده به سرقت رفته است/ و ... (سایر جرایم) خواهشمند است ضمن دستور تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی به ضابطان، در راستای اعمال تبصره دو ماده 14 قانون صدور چک گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک را صادر فرمایید. امضاء باید توجه داشت که هنگامی می توان دستور عدم پرداخت به بانک داد که چک مفقود شود یا از طریق مجرمانه مانند سرقت و ... بدست دارنده برسد بنابراین صرف اختلاف حساب مالی و یا عدم انجام تعهد و ... دلیلی بر صدور این دستور نمی باشد برای مثال اگر آقای م برای پرداخت ثمن معامله چکی صادر کند و آن را به فروشنده بدهد و فروشنده نتواند به تعهداتش برای مثال انتقال مبیع در فرجه مقرر اقدام کند صادر کننده چک مجاز نیست که دستور عدم پرداخت به بانک بدهد و باید از طریق تقدیم دادخواست حقوقی متعهد را به انجام تعهداتش الزام کند.